Algemene voorwaarden

Het aangaan van een overeenkomst
Voorafgaand aan de intake en de daaropvolgende therapiesessies, vraag ik u een behandelovereenkomst in te vullen. Ik hanteer een behandelovereenkomst die voldoet aan de WGBO normen en is opgesteld door de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten, het NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen en Agogen) te Uden. Deze overeenkomst wordt zowel door u als door mij ondertekend. Hiermee verbindt u zich aan de afgesproken prijs, wijze van betalen en betalingstermijn.

Aansprakelijkheid
U mag van mij als therapeut verwachten dat ik zorgvuldig en vakkundig mijn werk verricht. Als behandelaar ben ik niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking van uw kant in de behandelovereenkomst en/of intake.

Persoonlijke gegevens
Vanaf het moment dat u contact met mij opneemt, leg ik persoonlijke gegevens van u vast. Deze gegevens gebruik ik voor de factuur en om contact met u op te nemen. Daarnaast houd ik een digitaal dossier bij van iedere sessie en eventueel tussentijds contact via de mail of telefonisch. In de behandelovereenkomst vraag ik of u toestemming geeft om contact op te nemen met uw huisarts. U bent degene die hierover beslist. Ik zal alleen met uw expliciete toestemming informatie verstrekken of informatie opvragen bij derden. U kunt hierover meer lezen op de website onder Privacy. Daarnaast maak ik gebruik van een privacy verklaring.

Beroepscode
Als therapeut houd ik mij aan de beroepscode en ethische code van mijn beroepsvereniging het NVPA, www.nvpa.org.  

Een afspraak afzeggen
Het kan gebeuren dat u onverwachts uw afspraak moet annuleren. Dit kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Daarna worden de kosten van een consult in rekening gebracht.

Beëindiging van de behandeling
De duur van een therapie traject is voor iedereen verschillend. Na een aantal sessies heeft u een goed indruk van het effect van de therapie. In overleg plannen we de frequentie van de afspraken. Met een zekere regelmaat vindt er een korte evaluatie plaats waarin besproken wordt of de therapie wordt voortgezet. De therapie kan eerder worden beëindigd op het moment dat ik u doorverwijs naar een collega of u aangeeft met de therapie te willen stoppen. In geval van langdurige ziekte van mijn kant, zal ik u doorverwijzen naar een collega van mij met wie ik een waarnemingsregeling heb getroffen.

Een klacht indienen
Mocht het zo zijn dat u een klacht heeft over de behandeling, dan hoop ik dat u daarover contact opneemt met mij, mondeling of schriftelijk, zodat we uw klacht samen kunnen bespreken. Indien wij er niet uitkomen, kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging, het NVPA via de website: www.nvpa.org.  | Tel (0413) 330 680 | info@nvpa.org 

In een vertrouwelijk gesprek wordt de situatie met u besproken en de mogelijkheden uiteengezet.

Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het klachten-informatie formulier invullen. Dit formulier kunt u op de website vinden. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven. U geeft zelf aan of u daadwerkelijk de klacht wil indienen bij de geschillencommissie.Hier zijn geen kosten aan verbonden.Het inzetten van een klachtenfunctionaris is per 1 januari 2016 verplicht gesteld binnen de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Ook kunt u informatie inwinnen bij het SCAG (stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg) waarbij ik ben aangesloten, via de website: https://www.scag.nl/
Newtonlaan 51; 3584 BP Utrecht. Tel: 085-9022863. Mail: info@scag.nl